Đất cảng biển

Công suất và tiến độ đầu tư hiện tại: cảng Nam Đình Vũ đang hoạt động hiệu quả với 2 bến container, công suất xếp dỡ 600.000 TEU/năm.

  • Quy mô cảng: 65ha với 07 bến container, hàng tổng hợp.
  • Khả năng tiếp nhận tàu: đến 40.000DWT.
  • Tổng công suất xếp dỡ: 2 triệu TEUs và 3 triệu tấn/năm

Tỷ lệ lấp đầy cho thuê: 100%.