Kết quả quan trắc nước thải

Kính gửi Quý Khách hàng & đối tác,
Căn cứ theo điểm a, khoản 2, điều 102, nghị định 08/2022/NĐ-CP, theo đó chủ đầu tư KCN có trách nhiệm:
“Công khai kết quả quan trắc chất thải tự động, liên tục (bao gồm so sánh với giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đã được cấp phép) trên trang thông tin điện tử của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc công khai trên bảng thông tin điện tử đặt tại cổng dự án, cơ sở. Vị trí đặt bảng thông tin điện tử phải thuận lợi cho người dân theo dõi, giám sát. Thời điểm công khai ngay sau khi có kết quả quan trắc và công khai kết quả liên tục trong thời gian 30 ngày”;
KCN Nam Đình Vũ xin được công khai kết quả quan trắc nước thải định kì, thông tin này sẽ được cập nhật liên tục tại đây
Trân Trọng!