Công bố kết quả quan trắc môi trường định kì năm 2023

Kính gửi Quý khách hàng & Đối tác,

Căn cứ các quy định Pháp Luật:

–  Mục c khoản 1 điều 31 luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ký ngày 17/11/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;
– Mục a khoản 3 điều 43 nghị định 45/2022/NĐ-CP ký ngày 07/7/2022 có hiệu lực từ 25/8/2022.

về việc yêu cầu các chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải công khai phiếu kết quả quan trắc chất thải của kỳ quan trắc gần nhất trên trang thông tin điện tử của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc công khai trên bảng thông tin điện tử đặt tại cổng dự án, cơ sở.

KCN Nam Đình Vũ xin đính kèm các thông tin sau đây:

1. Kết quả quan trắc Quý 1

2. Kết quả quan trắc Quý 2

3. Kết quả quan trắc Quý 3

4. Kết quả quan trắc Quý 4

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin trong năm 2023. Để tìm hiểu Môi Trường dự án, xin liên hệ:

Hotline: 0966.154.120 

Trân trọng!